TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC 
MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
 
 
 
 

 


I WOJNA ¦WIATOWA I OKRES MIĘDZYWOJENNY

Przebieg I wojny ¶wiatowej (1914-1918) był z niepokojem obserwowany przez członków Towarzystwa Synów Polski. Chcąc pomóc OjczyĽnie utworzyli oni komitet dla niesienia pomocy Polakom' w kraju i dla armii gen. Józefa Hallera we Francji. W skład Komitetu weszli: W. Antosz, J. Febisz, M. Duński i A. KuĽmiński. Ze zbiórki zorganizowanej na te cele otrzymano 2.336 $, po czym pieniądze przekazano do ZNP w Chicago, który patronował idei Skarbu Narodowego. W roku 1915 zorganizował się "Komitet Niesienia Pomocy dla Głodnych w Polsce" pod przewodnictwem o. proboszcza Franciszka Pyznara. Podczas zorganizowanego "Dnia Polskiego" zebrano 2.600 $, które przesłano na ręce wielkiego pisarza Henryka Sienkiewicza do Szwajcarii. W ten sposób Polacy z Montrealu dołożyli swą "cegiełkę" w dzieło ratowania ludno¶ci w starym kraju łupionym przez Zmieniające się armie wrogów.

We wrze¶niu 1915 roku powstała w Montrealu druga polonijna organiza­cja, Towarzystwo Dramatyczne Gwiazda, które 25 11921 roku przyjęło nazwę Towarzystwo Dramatyczne im. Henryka Sienkiewicza w hołdzie dla wielkiego polskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla i gorącego rzecznika niepodległo¶ci Polski. Towarzystwo Dramatyczne im. H. Sienkiewicza zajmowało się przede wszystkim działalno¶cią kulturalną, organizując przedstawienia teatralne, koncerty i imprezy o charakterze patriotycznym. Założycielami jego byli: Ludwik Jozephi, Antoni Żbikowski, Feliks Pruszczyński, Andrzej Szczerbiński, Józef Sawicki, Andrzej KuĽmiński i Antoni Tubielewicz.

Po odzyskaniu niepodległo¶ci przez Polskę po 123 latach niewoli zapanowała wielka rado¶ć w¶ród Polonii montrealskiej. Powoli następowało zacie¶nianie więzów z Macierzą, a łącznikami między krajem a emigracją stali się konsulowie Rzeczypospolitej w Montrealu. Pierwszym z nich był J. Okołowicz, ostatnim nieodżałowanej pamięci dr Tadeusz Brzeziński, szczegól­nie związany z życiem tutejszej Polonii. Po zajęciu Polski przez armię sowiecką konsul T. Brzeziński pozostał w Montrealu, rozwijając szeroką działalno¶ć poli­tyczną i społeczną.

Omówiony dotąd pierwszy, pionierski etap w życiu Polonii montrealskiej był decydującym dla dalszego jej rozwoju. Emigranci przybywający już po roku 1918 zastali dwie polskie parafie i dwie organizacje społeczne o ustalonych strukturach i funkcjach. Ich wkład polegał na ulepszaniu i rozwija­niu istniejącego już życia polonijnego w Montrealu. Po odzyskaniu niepod­legło¶ci przez Polskę i w całym okresie międzywojennym życie społeczne Polonii rozkwitało coraz bardziej. Zawiązywały się kolejne organizacje: Bratnia Pomoc, Liga Katolicka, Stowarzyszenie Weteranów, I Grupa PKTWP, kółko dramatyczne "Zorza", Towarzystwo Młodzieżowe, Chór Lutnia, Towarzystwo Orlęta, Towarzystwo Jedno¶ci Narodowej. Doniosłym wydarzeniem tych lat było połączenie w jeden organizm Towarzystwa Synów Polski i Towarzystwa Dramatycznego im. H. Sienkiewicza. Tej nowej powiększonej organizacji nadano imię "Towarzystwo Białego Orła". Oficjalne zjednoczenie nastąpiło 1 stycznia 1925 roku, a zebranie inauguracyjne nowej organizacji odbyło się 11 stycznia tegoż roku. W umowie unifikacyjnej czytamy: Mając jedynie na celu zgrupowanie Polaków zamieszkałych w Montrealu w jedno silne Towa­rzystwo, które by mogło podjąć zadanie budowy Domu Polskiego i z większą wydajno¶cią prowadzić pracę społeczną dla dobra tutejszej kolonii polskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Synów Polski założone 27 kwietnia 1902 roku i Towarzystwo im. H. Sienkiewicza, założone 10 wrze¶nia 1915 roku, połączyły się w dniu 1 stycznia 1925 roku w jedno Towarzystwo, przyjmując nazwę Towarzystwo Białego Orła. Dnia 1 lutego 1925 r. na Zgromadzeniu Konstytucyjnym uchwalono Konstytucję jako najwyższe prawo obowiązujące wszystkich członków skupionych w TBO. Konstytucja wskazywała na cele i zadania Towarzystwa oraz zawierała prawa i obowiązki członków. Nowelizacja tej Konstytucji dokonana została dopiero w 1953 r. Czarter pro­wincjonalny Towarzystwo otrzymało 15 VI1925 roku. Został on wystawiony na nazwiska W. Nowaka, A. Tubielewicza, W. Mizgały, M. Duńskiego i J. Sawickiego. Po zjednoczeniu obu organizacji najpilniejszą sprawą stało się załatwienie ubezpieczenia zdrowotnego dla członków, którzy pracując w większo¶ci fizycznie narażeni byli na utratę zdrowia. Prawo do korzystania z usług lekarza przyznano tym, którzy na ten cel wpłacali rocznie 1 dolara. Towarzystwo płaciło za¶ lekarzowi 3 dolary za wizytę. W trosce o rozwój młodzieży zorganizowano Koło Sportowe, Komitet O¶wiatowy, Klub Łyżwiarski, Oddział Małoletnich. Wszystkie te podgrupy posiadały własne cele i struktury organizacyjne. Np. Komitet O¶wiatowy miał za zadanie urządzać obchody ¶wiąt narodowych i ko¶cielnych, zabawy i uroczysto¶ci dla dzieci. Te nowe inicjatywy ¶ciągały do Towarzystwa coraz to nowych człon­ków. Duże pole dla swej aktywno¶ci znalazła młodzież, która mogła realizować się w różnych sportowych i artystycznych grupach. Wszystkie jednak ambicje, plany i projekty organizacyjne Towarzystwa Białego Orla napotykały na piętrzące się trudno¶ci z powodu braku własnej siedziby.
 

PRZEJD¬ DO SPISU TRE¦CI / PRZEJD¬ DO NASTĘPNEJ STRONY


 TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC, MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE